Adatvédelem

ADATVÉDELEM

1. A szabályzat célja

A jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy rögzítse az M.SZ.D. Kft., www.barkacsoli.hu webáruháza által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési irányelveket.

A szabályzat kialakításakor az M.SZ.D.Kft., a következő jogszabályokat vette figyelembe:

  • A 2011. évi CXII. Törvényt, Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
  • Az 1992. évi LXIII. törvényt, A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, 
  • Az 1995. évi CXIX. Törvényt, A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,
  • Az 1998. évi VI. törvényt, Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január  28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről,
  • A 2008. évi XLVIII. Törvényt,  A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

2. Meghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható,

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége,

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,

Adatkezelő: M.SZ.D.Kft. Kft. (székhelye: 1165 Bp., Újszász utca 45/B.).

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához szükséges módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adattovábbítás:  az adatok meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal:  az adatok bárki számára hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a továbbiakban a helyreállításuk nem lehetséges.

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése,

Felhasználó: az a természetes személy, aki az M.SZ.D.Kft. honlapján , a www.barkacsoli.hu-n, regisztrál.

3. A kezelt adatok

A felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név, szállítási cím, számlázási cím.A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az M.SZ.D.Kft. fontosnak tartja az alapvető jogok tiszteletben tartását az adatok feldolgozása során. A látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelésre a www.barkacsoli.hu internetes oldalon található tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés célja a www.barkacsoli.hu alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes hozzájárulása esetén lehetséges. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. Adatkezelés irányelvei

Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni. Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl. Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására. A M.SZ.D. Kft., mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a törvényi rendelkezéseknek és jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli (megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja), és azokat harmadik félnek át nem adja, kivéve ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként működik közre, pl. futárszolgálat (házhozszállítás), aki az M.SZ.D. Kft-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Az M.SZ.D.Kft., bizonyos esetekben, – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető adatait. Az M.SZ.D.Kft., kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az M.SZ.D.Kft., az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználást a felhasználó megtiltsa. Az M.SZ.D.Kft., mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A kezelt személyes adat helyesbítéséről, törléséről az érintett felhasználót az M.SZ.D.Kft. értesíti. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Aki a honlapon regisztrál, hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a honlap tulajdonosa és üzemeltetője bizalmasan kezelje. A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról.

6. Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetőek az M.SZ.D.Kft., mint adatkezelő részéről, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az  M.SZ.D.Kft. biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

7. Rendelkezés személyes adatokkal

Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése a levélben található linkre kattintva mondható le. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi(törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8. Adattovábbítás lehetősége

Az M.SZ.D.Kft. Kft. a Megrendelő által megadott nevet, e-mail címet, címadatokat, telefonszámot a kiszállító cég részére továbbítja. Ez az MPL (Magyar Posta Zrt.) futárszolgálat, elérhetősége: www.posta.hu. Az M.SZ.D.Kft., mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelezi. Az ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé.

9. A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók az M.Sz.D.Kft-től,  mint adatkezelőtől bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a barkacsoli@gmail.com címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében kézhezvételnek a beérkezés időpontját követő első munkanapot kell tekinteni.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshető az adatkezelő is a barkacsoli@gmail.com e-mail címen.

 

11. Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy az M.SZ.D.Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.barkacsoli.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. 

12. Az adatkezelési szabályzat módosítása

Az M.SZ.D. Kft., fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

Aki a barkacsoli.hu webáruházban regisztrálja magát, az M.SZ.D.Kft. adatvédelmi nyilatkozatát elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.


 

 

INGYENES SZÁLLÍTÁS

A 10 000 Ft-ot meghaladó rendelés esetén a szállítás INGYENES!